โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลประมวลผลปีงบประมาณ 2563-2566
รายชื่อโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 5 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกงกะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก – บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.บึงสามพัน 11 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแคปซีล สายยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายห้วยทราย - ซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านซับ ปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังพิกุล – ศรีมงคล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 11 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล – หน้าวัดกระทุ่มทอง – ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาไหล – บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ องการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มเก่า 9 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยโป่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ(ตอน 2) หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ - หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาซำ - ภูผักไซ่ หมู่ที่ 6 บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก 4 โครงการ
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านน้ำหลุม – บ้านร่องกระถิน – บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ 67-004) สายบ้านป่าบง – บ้านห้วยหลัว ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix IN - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.ศรีเทพ 4 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดตาแร้ว - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว บ้านบึงนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสนุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/sumarry2.php
success2023-Mar-27 13:03:03
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=sumarry2
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie