โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี
ปีงบประมาณ 2564-2567
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.พช.ถ.105-01 สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ - บ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย พช.ถ.35 - 010 สี่แยกซับปางช้าง - บ้านคลองยางงาม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านชับปางช้าง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.35-001 แยกทางหลวงชนบท พช.4019 (กม.ที่ 5+000) บ้านสระดู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลชับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่อุดม หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-Jun-24 11:06:00
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6705
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie