โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.ศรีเทพ
ปีงบประมาณ 2564-2567
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝ่าย หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตะขบ - บ้านหนองแต้ว หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 14 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว บ้านบึงนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสนุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดตาแร้ว - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-May-28 20:05:31
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6706
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie