โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.บึงสามพัน
ปีงบประมาณ 2564-2567
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2567]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล บ้านเขาไกรลาด - บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแคปซีล สายยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายห้วยทราย - ซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านซับ ปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-May-23 08:05:03
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6708
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie