โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ 2561-2564
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2564]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกงกะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก – บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบง -บ้านป่าม่วง (พช.ถ 1-0006) ตำบลนาป่า -ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนสายโนนแคหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก -ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านซับยาง หมู่ที่ 3 - บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านลำป่าสักมูล-บ้านกงกะยาง) ตำบลดงมูลเหล็ก, ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านบุฉนวน - บ้านห้วยไคร้ (พช.ถ1-0009)) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกกโก - โนนแค) บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)บ้านวังทอง -บ้านซับเปิบ อำเภอเมือง - อำเภอวังโป้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเนินสง่า-บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยสะแก เชื่อม ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าเลา เชื่อม หมู่ที่ 1,9,4 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายบ้านป่ารวก- บ้านบุ่งกกเรียง หมู่ที่16 ตำบลบ้านโคก , ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[2561]เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายหินก่อ บ้านนางั่ว หมู่ที่ 4 ต.นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพเดิม ขนาดสันฝาย สูง 3 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร ถูกน้ำกัดเซาะด้านข้างฝาย กว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ซ่อมแซมใหม่โดยการปรับลดความสูงของสันฝายเดิมลง 1 เมตร พร้อมซ่อมแซมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด) [2561]โครงการขุดลอกคลอง บ้านโนนจั่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย บ้านโป่งตาโป้ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำกงกระยาง บ้านกงกระยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกขยายแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6,11,7,10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตอนเหนือสะพาน-ตอนใต้ สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักจากบ้านลำป่าสักมูล-บ้านนา ตำบลนางั่ว)
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-Jul-13 10:07:06
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6701
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie