ค้นหาโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ ระบบกำหนดให้ค้นหาโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น
ชื่อโครงการ
[2567]โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
[2567]โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลน้ำร้อน ปีงบประมาณ 2567
[2567]โครงการปรับปรุงถนนลำลอง สายนาน้ำคำตีนโคก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านนา ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองห้วยลาน หมู่ที่ 8,9 บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง แบบแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างท่อลอดเลี่ยม คสล. ถนนสาย พช.ถ.1-0016 สี่แยกสะเดาะพง- บ้านเล่ากี่ใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล บ้านเขาไกรลาด - บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย พช.ถ.35 - 010 สี่แยกซับปางช้าง - บ้านคลองยางงาม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านชับปางช้าง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.พช.ถ.105-01 สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ - บ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝ่าย หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
[2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาฝาง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/search.php
success2024-Jun-24 10:06:27
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=search
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie