ค้นหาโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ ระบบกำหนดให้ค้นหาโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น
ชื่อโครงการ
[2566]โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ถนนสายบ้านชับบอน - เขาพลวง หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการปรับปรุงสะพานคสล.คลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านท่าทอง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว บ้านบึงนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสนุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง (คลองบุษบง) หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายห้วยทราย - ซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านซับ ปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแคปซีล สายยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยโป่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดตาแร้ว - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี - หนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/search.php
success2023-Mar-27 14:03:16
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=search
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie