โครงการเกี่ยวกับถนน
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561-2564
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการแบ่งตามประเภท
แบ่งตามประเภทถนนในแต่ละปี
จำนวนโครงการแต่ละอำเภอ
รวมระยะทาง 237.74 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 24.58 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 18.49 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 1.85 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 6.23 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 0.00 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 181.52 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 1.62 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 3.45 กิโลเมตร
ระยะทางก่อสร้างถนน (กิโลเมตร)
ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมถนน (กิโลเมตร)
รายชื่อโครงการเกี่ยวกับถนน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 4 โครงการ
อ.หล่มเก่า 9 โครงการ
[2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายใน) หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลวังบาล เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแก่งโตน-บ้านสงเปลือย ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านแก่งเสี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านน้ำย่า หมู่ที่ 16 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก 7 โครงการ
[2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากดุก หมู่ที่ 4 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 11 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ต.หนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลองชลประทาน เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เชื่อม ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้ำชุน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหินโง่น หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 8 โครงการ
[2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านซับยาง หมู่ที่ 3 - บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านลำป่าสักมูล-บ้านกงกะยาง) ตำบลดงมูลเหล็ก, ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านบุฉนวน - บ้านห้วยไคร้ (พช.ถ1-0009)) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)บ้านวังทอง -บ้านซับเปิบ อำเภอเมือง - อำเภอวังโป้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบง -บ้านป่าม่วง (พช.ถ 1-0006) ตำบลนาป่า -ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนสายโนนแคหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก -ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกกโก - โนนแค) บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.บึงสามพัน 5 โครงการ
[2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ หมู่ที่ 12 - บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านซับไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านใหม่ไทรทอง-เขาไกรลาด) หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวังพิกุล หมายเลข พช.ถ.102-01) บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 1 – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 5 โครงการ
[2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย พช. 03103) บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสระประคู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายลำนาราย-สระคู) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านโคกสง่า-บ้านซับตะเคียน) ตำบลพุขาม, ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกสง่า - บ้านซับตะเคียน (ผช.ถ 1-0001) ตำบลพุขาม - ตำบลภูน้ำหยด -ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หนองไผ่ 5 โครงการ
[2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบล หนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านนาเฉลียง-บ้านยางแหลม) บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มเก่า 6 โครงการ
[2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายน้ำจั่น) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อมบ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 เป็นถนน คสล. บ้านท่าผู หมู่ที่ 6 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านแก่งโตน -บ้านสงเปลือย (ผช.ถ 1-0003) ตำบลนาชำ -ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านแก่งเสี้ยว - บ้านกุดแข้ (ผช.ถ 1-0019) ตำบลนาซำ-ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม บ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก 6 โครงการ
[2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร แอสพัลท์คอนกรีต สาย 2010 (ตอนต่อ ทม. หล่มสักบ้านติ้ว) อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลอง ชลประทานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เชื่อมตำบลสักหลง อำภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโป่งขามฝาด -บ้านห้วยสวิงน้อย (ผช.ถ 1-0007) ตำบลบ้านกลาง-ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านถ้ำพระ (ผช.ถ 1-0015) ตำบลบ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ. 67-003)สายบ้านกลาง-บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านกลาง อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 6 โครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/road.php
success2024-Jul-13 09:07:47
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=road
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie