โครงการเกี่ยวกับถนน
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563-2566
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการแบ่งตามประเภท
แบ่งตามประเภทถนนในแต่ละปี
จำนวนโครงการแต่ละอำเภอ
รวมระยะทาง 94.12 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 14.07 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 21.76 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 0.00 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 2.28 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 0.00 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 53.83 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 0.00 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 2.18 กิโลเมตร
ระยะทางก่อสร้างถนน (กิโลเมตร)
ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมถนน (กิโลเมตร)
รายชื่อโครงการเกี่ยวกับถนน
อ.วิเชียรบุรี 6 โครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/road.php
success2023-Mar-27 14:03:16
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=road
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie