นายกรเอก ปานลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

 

นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  

 


นางธนพร แตงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นายเอกราช ราตรี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ