ภารกิจ/หน้าที่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่

ฝ่ายการเงินและบัญชี

   1) งานการเงิน

   2) งานเงินเดือนและสวัสดิการ

   3) งานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ

   4) งานธุรการ

   5) งานจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

   6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานคลัง

   1) งานการบัญชี

   2) งานระบบข้อมูลบัญชี

   3) งานแผนและงบประมาณ

   4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

   1) งานการตรวจสอบระบบบัญชีและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

   2) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

   3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย