นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 


นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นางอารีรัตน์ ด้วงวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายวัชรพงศ์ เมตตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ