นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการ ผอ.กองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
120
Articles View Hits
25928

ทำเนียบบุคลากรกองแผนและงบประมาณ

นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนฝ่ายงบประมาณฝ่ายติดตามและประเมินผลฝ่ายสาธารณูปโภค
 wichien
นายวิเชียร บิดาทุม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
นางศิริพร นกแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 NoPicFeMale
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 
นายนนท์  เทพแก้ว
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นายศรัณยู  นาคชัยยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวดวงใจ  เกิดยืนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางพร้อมพันธ์  เปี่ยมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวสุชาดา  เผ่าจำรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวปรวี  สอิ้งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 worrapa
นางสาววรภา  เกตุน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายศักดา มียศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
adisak
นายอดิศักดิ์  พิมพานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
NoPicFeMale
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชัยพร  จูมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sutthipong
นายสุทธิพงษ์  พรหมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางณัฏฐณิชา  บุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนพฤทธิ์  ฐีตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ