นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการ ผอ.กองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
33
Articles View Hits
633
การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ มีกา...