Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner
banner
banner

ขอเชิญชมชิมอินทผลัมสด (Intapalum Festival ครั้งที่ 2) ในรูปแบบ New Normal เลือกชม เลือกซื้อ อินทผลัมสด ได้ที่กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ (พระใหญ่)ตั้งแต่วันนี้ - 15 ส.ค. 2564 ชม live กิจกรรมอินทผลัมสดออนไลน์ ในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award สมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไชต์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ปภ.แนะ 6 วิธีขับรถปลอดภัยช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน“โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”

อ่านเพิ่มเติม...

ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้จัดงานโครงการ August Series 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th/pbn_covid

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (145)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 16/64 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (214)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (205)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (244)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ (304)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 2/64 โครงการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ (334)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการป้องกันฯ (464)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการป้องกันฯ (583)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon 4/64 โครงการปรับปรุง ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่มสัก-สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก (382)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 3/64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย-สระคู ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (397)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (499)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา (ปริญญาตรี/เทียบเท่า) ตามโครงการทุนการศึกษายากจนและด้อยโอกาส ฯ (485)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือฯการศึกษาของ อบจ.พช. (960)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาของ อบจ.พช. (715)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อบจ (290)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อบจ.พช. (377)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช.ประจำปีงบประมาณ 2564 (4052)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช. งบประมาณปี 2564 (3207)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อทำธุรกรรม (1388)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศและใบสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เพชรบูรณ์ (1851)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องรายงานการประชุสภาฯ ลงวันที่ 19 ก.ค.64 (34)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 (72)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ลว. 31 พ.ค.64 (184)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (183)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ลว 14 พ.ค.64 (237)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ปิดสมัยประชุมสภาฯ สามัญ สมัยเเรก ปี 2564 (372)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการปะชุมสภาฯ (373)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ลว 30 มี.ค.64 (422)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ลว.17 ก.พ.64 (555)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ผลการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ลว. 17 ก.พ.64 (548)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

akaradech2563_07

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 'ไทยเที่ยวไทย ไปเพชรบูรณ์ เมืองที่เพียบพูนด้วยความสุข'
    CovertourPhetchabunVol8

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

18721

Logotaxpao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< สิงหาคม 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์