Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งผลงาน เข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

อ่านเพิ่มเติม...

APP รู้ทัน : Rootan ป้องกันภัยไซเบอร์ ผลงาน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ May Series 2021 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2564

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิารสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 เพื่อค้นหาผลงานที่มีความสร้างสรรค์...

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชวนประชาชน เพิ่มเพื่อน Official Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง

   

อ่านเพิ่มเติม...

สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี **เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการป้องกันฯ (31)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการป้องกันฯ (14)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon 4/64 โครงการปรับปรุง ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่มสัก-สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก (55)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 3/64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย-สระคู ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (50)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซับยาง ม.10,8 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (55)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายกลุ่มทุ่งม.6บ้านหินดาดใหญ่ต.ซับไม้แดง-ม.9ต.ศรีมงคล (55)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกเจริญ ม.2 บ้านแก่งโตน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (49)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2271-บ้านป่าม่วง ม.1 ต.สะเดียง อ.เมือง (53)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเชิงชาย บ้านคลองน้ำคัน ม.9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง (49)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่ (55)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช.ประจำปีงบประมาณ 2564 (3631)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช. งบประมาณปี 2564 (2917)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อทำธุรกรรม (1040)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศและใบสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เพชรบูรณ์ (1495)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (1766)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon เจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน (1685)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (1576)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (4890)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (2861)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (2738)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ปิดสมัยประชุมสภาฯ สามัญ สมัยเเรก ปี 2564 (43)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการปะชุมสภาฯ (55)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ลว 30 มี.ค.64 (64)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ลว.17 ก.พ.64 (205)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ผลการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ลว. 17 ก.พ.64 (216)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ 28 ส.ค.63 (539)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องรายงานการประชุม 25 ก.ย.63 (528)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ 25 ก.ย. 63 (570)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศวิสามัญ-ครั้งที่1-ปี-2563 (605)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-63-doc (669)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

akaradech2563_07

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์