Developed by JoomVision.com
banner
banner

ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำไทหล่ม ทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 15/61 โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านซับลิ้นทอง ม.13 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.พช. (26)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 14/61 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านห้วยกะโปะ ม.6 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.พช. (17)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 13/61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล บ้านหนองขาม ม.11 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.พช. (18)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 12/61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองห้วยนา ม.11 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.พช. (22)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังพิกุล-ศรีมงคล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.พช. (23)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 11/61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินตาแป้น ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.พช. (21)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 10/61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล บ้านใหม่ไทรทอง ม.9 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.พช. (26)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 9/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล บ้านหนองทรายกลอย ม.10 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.พช. (22)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 8/61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงผักกูด ม.14 ต.ห้วยสะแก เชื่อม ต.วังชมภูฯ (21)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 7/61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล บ้านยุบใหญ่ ม.7 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.พช. (22)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยเเรก ปี 61 ประกาศ 20 มีนาคม 61 (11)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ณ 14 ก.พ.61 (25)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสภาฯ สมัยเเรก ปี 61 ณ 5 ม.ค.60 (26)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 (254)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ ลงวันที่ 5 ต.ค.60 (233)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา ขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 15 ก.ย.60 .1 (240)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุม ประกาศ 11 ส.ค.60 (297)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ 10 ส.ค.60 (309)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 (376)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาฯ ลว 31 มี.ค.60 (500)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (473)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (467)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (475)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดทำข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี 2560 (472)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (656)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (892)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1368)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1857)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1789)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1928)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
  • 3
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ขอแนวทางการแก้ปัญหาบุญมี527-02-18 13:05
เส้นทางการสัญจร หมู่บ้านโป่งตาเบ้า อ.ชนแดนชาวบ้านผู้มีความหวัง504-01-18 15:26
เลนปั่นจักรยานหลังอุทธยานเพชรบุระคนออกกำลังกาย422-12-17 14:27
ต้องการขอขยายเขตไฟฟ้าคนจน718-10-17 20:44
ร้องเรียนถนนก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนการลงวัสดุหินคนายสกุล บุญตา506-10-17 13:19
ร้องเรียน เส้นทางซับไม้แดง-บ้านซับปรางค์ทอง ชำรุดร้องเรียนเรื่องเส้นทางชำรุด616-07-17 14:40
โรงขัดแยกขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม?หลังสู้ฟ้าหน้าสูงดิน312-07-17 23:34
สอบพนักงานญาญ่า615-05-17 22:04
สอบ อบจ.เสือก715-05-17 22:01
สอบ45815-05-17 21:39
 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj