โครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563
สาธารณูปโภค จำนวนโครงการ
ถนน 14
อาคาร 0
ชลประทาน 0
สะพาน 1
ไฟฟ้าส่องสว่าง 0
รวม 15
รายชื่อโครงการ
/home/www/html/plan/baseinfo/view/base.php
success2020-Aug-05 14:08:23
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie