โครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
สาธารณูปโภค จำนวนโครงการ
ถนน 20
อาคาร 2
ชลประทาน 4
สะพาน 1
รวม 27
รายชื่อโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 4 โครงการ
อ.บึงสามพัน 4 โครงการ
/home/www/html/plan/baseinfo/view/base.php