โครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
สาธารณูปโภค จำนวนโครงการ
ถนน 38
อาคาร 3
ชลประทาน 4
สะพาน 1
ไฟฟ้าส่องสว่าง 1
รวม 47
รายชื่อโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 6 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านซับยาง หมู่ที่ 3 - บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกกโก - โนนแค) บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านบุฉนวน - บ้านห้วยไคร้ (พช.ถ1-0009)) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)บ้านวังทอง -บ้านซับเปิบ อำเภอเมือง - อำเภอวังโป้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบง -บ้านป้ม่วง (ผช.ถ 1-0006) ตำบลนาป่า -ตำบลสะเดียง อำเคอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.บึงสามพัน 4 โครงการ
อ.วิเชียรบุรี 5 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย พช. 03103) บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายลำนาราย-สระคู) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านโคกสง่า-บ้านซับตะเคียน) ตำบลพุขาม, ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสระประคู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกส - บ้านซับตะเคียน (ผช.ถ 1-0001) ตำบลพุขาม - ตำบลภูน้ำหยด -ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก 5 โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร แอสพัลท์คอนกรีต สาย 2010 (ตอนต่อ ทม. หล่มสักบ้านติ้ว) อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลอง ชลประทานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เชื่อมตำบลสักหลง อำภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโป๋งขามฝาด -บ้านห้วยสวิงน้อย (ผช.ถ 1-0007) ตำบลบ้านกลาง-ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านถ้ำพระ (ผช.ถ 1-0015) ตำบลบ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
/home/www/html/plan/baseinfo/view/base.php