แผนดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
o14

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

   - คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษี/การรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์

   - คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียน/ร้องทุกข์

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17

E-Service

   - เมนูระบบสารสนเทศ

   - ระบบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์

   - ระบบจองห้องประชุม อบจ.เพชรบูรณ์