แผนการออกรับชำระภาษีผู้ประกอบการจากผู้ค้าน้ำมัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปี อำเภอ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
1 นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
นายเอกราช ราตรี
15 พฤษภาคม 2563 วังโป่ง - ชนแดน นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางธนพร แตงอ่อน
2 นางธนพร แตงอ่อน
นายเอกราช ราตรี
18 พฤษภาคม 2563 หนองไผ่ - บึงสามพัน นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
3 นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นายเอกราช ราตรี
19 พฤษภาคม 2563 หล่มเก่า นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางธนพร แตงอ่อน
4 นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นายเอกราช ราตรี
20 พฤษภาคม 2563 หล่มสัก นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางธนพร แตงอ่อน
5 นางธนพร แตงอ่อน
นายเอกราช ราตรี
21 พฤษภาคม 2563 หนองไผ่ นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
6 นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
นายเอกราช ราตรี
22 พฤษภาคม 2563 ศรีเทพ นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นางธนพร แตงอ่อน