ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
personnelPAO2
นางชุติมา  ป้องกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2

นางชุติมา  ป้องกัน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางกมลวรรณ นามวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายวิชัย ผดุงนึก
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
99999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางจินตนา  เทียมเมือง
นิติกร ชำนาญการ
นางจินตนา  เทียมเมือง
นิติกร ชำนาญการ
999999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวสุกัญญา มีกำลัง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางเตือนใจ เฟอร์สชัวร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
99999999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
9999999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวสุคนธ์นันท์ ตะกรุดโฉม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
99999999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวกัญญาภัค พิลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายนวภัทร ผิวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางอรอนงค์ พรมเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
999999999
personnelPAO2 personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวภสฎา จูมจนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
นางสาวภสฎา จูมจนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวจันทร์จิรา คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
999999
personnelPAO2 personnelPAO2
นางสาวจรีรัตน์ เถาตะมะ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวญิรินทร์รดา บุญหล้า
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2