โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ on . Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

  • 1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

2) งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

3) งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

4) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน

5) งานบรรจุและแต่งตั้ง

6) งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก ข้อมูลทะเบียนประวัติ

7) งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

8) งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

9) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

10) งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

11) งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

12) งานการให้พ้นจากราชการ

13) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

14) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

  • 2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1) งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

2) งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน

3) งานฝึกอบรม

4) งานแผนพัฒนาบุคลากร

5) งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาร    งานบุคคล

6) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  • 3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1) งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

2) งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3) งานการให้พ้นจากราชการ

4) งานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์ และร้องทุกข์

5) งานการลาทุกประเภท

6) งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

7) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย