เอกสารเผยแพร่

File Icon บันทึก การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (2016)
(หนังสือราชการ)

File Icon มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (522)
(หนังสือราชการ)

File Icon กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (705)
(หนังสือราชการ)

File Icon มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (494)
(หนังสือราชการ)

File Icon แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด (4752)
(หนังสือราชการ)