รายละเอียดสำหรับ  ประกาศกฎกระทรวง. กำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ประกาศกฎกระทรวง. กำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: Empty
ประเภทไฟล์:PDF (ประเภท: application/pdf)