ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

PDFพิมพ์อีเมล

DSC_4457


วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยการประชุมในครั้งนี้ นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการและเป็นผู้แทนกรรมการในคณะต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คน
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 7 คน
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 คน
4. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 คน
5. คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 7 คน
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 7 คน
7.กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน
8.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
9.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
10.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน
11.คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน


akaradech2563_07

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 'ไทยเที่ยวไทย ไปเพชรบูรณ์ เมืองที่เพียบพูนด้วยความสุข'
    CovertourPhetchabunVol8

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

Logotaxpao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์