พิมพ์

นางนฤมล วรกมล
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-1785

นางสายชล สุนทร
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-1710

นายพงศ์พล แสนนอก
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 301

    

นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 0-5672-3020

 

    

นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ 0-5672-3019

 

    

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-5671-1364


  

นายกรเอก ปานลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-5671-1494

 

  

นายสำรวย เจอะแก่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0-5671-1365

  

  

นางพงศ์พล แสนนอก
รองปลัด อบจ. ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 301

  

นายชนะ จันทร์เกิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 0-5672-1097

  

นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.
(วังชมภูวิทยาคม)

โทรศัพท์ 0-5671-1006

  

นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์
นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 0-5672-1912

  

นางจิราพร คำทา
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0-5672-1849

 

  

นางอุทัย สุวรรณ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 408