ประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2022 เวลา 15:54 น.

_Page_04

      ประชาสัมพันธ์ การประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 เมษายน 2565 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 056-723020 ต่อ 114 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ