โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเบื้องต้นในการปฎิบัติงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:50 น.

S__5701638

S__5701640 S__5701641

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเบื้องต้นในการปฎิบัติงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายบรรเทิง สิงห์สถิต ผู้อำนวยการกองกิจการสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

S__5701637 S__5701642

โครงการนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานจ้างได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฎิบัติงาน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับตามกฎหมายบัญญัติอันส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจแก่และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ : สมถวิล