ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
1.1 สนับสนุนก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน
1.2 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
1.3 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.5 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
3.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในท้องถิ่น
5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.3 การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj