คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PDFพิมพ์อีเมล

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1497/2563
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

phetchabun1467_Page_1

phetchabun1467_Page_2

phetchabun1467_Page_3

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1347/2563
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
82847657_1436307786541529_7867667515868012762_n
82958053_1436307823208192_8005625152444535254_n
104208444_1436307849874856_5745625565652057578_n
104267223_1436307873208187_8458888182471717905_n
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1280/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป
101384535_2973337812760634_4484208618828201984_n
101217506_2973337916093957_1854365805223870464_n
76642439_2973337836093965_6827323229682532352_n
100831163_2973337876093961_3289311307915853824_n

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1168/2563
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดอันตรายและกำหนดมาตราในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมพิจารณามาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อผ่อนปรนการบังคับใช้บางมาตรการ เริ่ม 17 พ.ค. 63 เช่น
1168.2563
98000750_2938086986285717_2612339761016209408_n
97999193_2938086899619059_8672429119775965184_n
97064985_2938086962952386_8146622726430261248_n

 

 

 

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1132/2563
เรื่อง มาตรการในการผ่อนปรนการเปิดสถานที่และกิจกรรมบางประเภท

97255513_2920190054742077_1760218614562029568_n

96823974_2920190104742072_138167388515336192_n

96082682_2920190058075410_8003738626305294336_n

97004711_2920190101408739_6209714156652724224_n

 


คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1093/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย(เพิ่มเติม)
ปิดสถานที่เพิ่ม 2 แห่ง
-ผับ บาร์ สถานบันเทิง
-ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.
95754750_1401884086650566_2458287822503673856_o
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1092 /2563 ลงวันที่ 2 พ.ค. 63 มีผลวันที่ 3 พ.ค. 63
ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม สถานประกอบกิจการ/กิจกรรม 6 แห่ง
6 สถานที่สั่งเปิดและผ่นปรน ได้แก่
1.ตลาด,ตลาดนัด
2.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม แต่งผม
3.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่อง พระบูชา
4.ตลาดนัดโค กระบือ
5.โรงแรมและรีสอร์ต
6. ร้านอาหาร เป็นมาตรการผ่อนปรน แต่นั่งได้ 1-2 คน และขอให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
95605844_1401813333324308_7453921059377512448_n
95742062_1401813359990972_2844504991295602688_n
95443423_1401813393324302_772591688005713920_n
95810097_1401813429990965_8166495956720680960_n

 

 

 

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 905/2563 .

ห้ามประชาชนซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพื้นที่ดังกล่าว และห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่บางจุด เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ผู้มีหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานหรืองานราชการเร่งด่วน หรือเพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค สาธารณูปโภค การไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือกรณีจำเป็นอื่น ให้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

กำหนดจุดปิดทางเข้าออก และกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 5 จุด 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 872/2563

PhetchabunPAO_16-04-2020_1

PhetchabunPAO_16-04-2020_2


-ปิดพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่ 9-18 เมษายน 2563
-ให้คุมไว้สังเกตอาการสำหรับกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นผู้สัมผัสโรคหรือพาหะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-ห้ามมิให้ประชาชนออกจากที่พำนัก/เคหสถาน โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

92099622_1381379578701017_3711546270020534272_o

 

92799058_1381379605367681_4691362476426526720_o

 

 

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 798/2563

มีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

91166310_1374791369359838_553490257887100928_o

91179593_1374791429359832_488333731401039872_o

91142281_1374791492693159_812890704719118336_o

 

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 770/2563 

สั่งปิดชั่วคราว
-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ไม่รวมซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น / ส่วนร้านอาหารให้จำหน่ายอาหารกลับไปบริโภคที่อื่น 

-ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านให้จำหน่ายเฉพาะการสั่งทางระบบออนไลน์

 

91362005_2821801034580980_9026333548793036800_n

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 757/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

140201

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 756/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 756/2563 การป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
-การจัดประชุม อบรม สัมมนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 10 คน ให้ใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-หากมีการประชุมภายในหน่วยงาน องค์กร ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลในหน่วยงาน เกินกว่า 20 คน ให้ใช้วิธีการประชุมทางไกลโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย ให้เว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร

140200

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 738/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

91347994_1369326516572990_6506757316069556224_o

90939293_1369326593239649_8315393620945403904_o

90862979_1369326646572977_6861074590228021248_o

akaradech2563_07

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< สิงหาคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์