ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

PDFพิมพ์อีเมล

 

ฉบับที่ 10
IMAGE_Page_10
IMAGE_Page_11
ฉบับที่ 9
9_Page_02
ฉบับที่ 8
ยกเลิกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม COVID-19 ฉบับที่ 4-7 มีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

91469176_1374794636026178_432984913059250176_n

91222507_1374794676026174_3200853351193378816_n

91207635_1374794706026171_7154477305299992576_n

91227458_1374794742692834_2938524273536401408_n

91199091_1374794779359497_2453416891503345664_n

91177995_1374794819359493_14585558613360640_n

91230359_1374794846026157_6808223943908917248_n

ฉบับที่ 7

มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) **ควรอยู่ในเคหะสถาน/บริเวณที่พำนักของตน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 คือบุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นตามประกาศ และได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ-ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
-กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคทางเดินระบบหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา
-กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่น อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัว หรือ หญิงตั้งครรภ์ 
-กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะจากที่พักมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
-กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

140203

140202

ฉบับที่ 6

ตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดคัดกรองผู้เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 จุด คือ
-ทล.หมายเลข 21 พื้นที่ อ.ศรีเทพ หน้าสหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด
- ทล.หมายเลข12 พื้นที่ อ.หล่มสัก หน้าศูนย์สร้างทางหล่มสัก

6

6.2

 

ฉบับที่ 5

1.ให้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
- สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์/สาขา/ส่วนแยก ปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์/สาขา งดการขายทอดตลาดทรัพย์ วันที่ 26 มี.ค. – 12 เม.ย. 2563
2.ให้ยกเลิก จุดสกัดคัดกรองโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่เส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัด จำนวน 7 จุด

5

 

ฉบับที่ 4

มาตรการป้องกัน
1.คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง / กทม. / ต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ - หากเข้าข่าย ให้กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเฝ้าติดตาม 14 วัน
2.ให้ทุกส่วนราชการจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
3.ให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) / ทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ตามกลุ่มเสี่ยง /ทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกัน แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน
4.ให้ สนง.ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดยานพาหนะรับ-ส่ง กลุ่มเสี่ยง / นายอำเภอสั่งการให้ อปท.รับกลุ่มเสี่ยงกลับบ้าน/ที่พัก/สถานที่กักกันไว้สังเกตอาการ

มาตรการเฝ้าระวัง
1.แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน – ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบในกรณีที่มีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
2.แจ้งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยสามารถขอได้ที่ อปท.ในพื้นที่ / ยืนคุยห่างกัน 1 เมตร / หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
3.กรณีบุคคลกลับมาจาก กทม. ต่างประเทศ หรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หากมีอาการป่วยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมไว้สังเกต
4.หากมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ยืนยันว่าติดเชื้อฯ ให้ อปท. เข้าไปทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรม

มาตรการคัดกรอง
1.ตั้งจุดคัดกรองรถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคลทุกคัน จำนวน 7 จุด
-ทล.หมายเลข 21 – พื้นที่ อ.ศรีเทพ
-ทล.หมายเลข 113 –พื้นที่ อ.ชนแดน
-ทล.หมายเลข 12–พื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ
-ทล.หมายเลข 21 –พื้นที่ บ้านกกกะทอน อ.หล่มเก่า -ทล.หมายเลข 12 และ 2216 –พื้นที่บ้านห้วยสนามทราย อ.น้ำหนาว
-ทล.หมายเลข 225 พื้นที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
-ทล.หมายเลข 225 –พื้นที่ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
2.ให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

การจัดพิธีกรรมในงานศพ ให้จัดที่นั่ง อาสนะพระภิกษุสงฆ์ และเว้นระยะแถวการวางดอกไม้จันทน์ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป งดไปร่วมงานศพ

พิธีมงคลสมรส ขอความร่วมมืองดจัดงานเลี้ยงและงานมหรสพ

ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน จัดจุดคัดกรอง จุดตรวจอุณหภูมิ หรือเจลล้างมือ และทำความสะอาดสถานที่ และให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัย

90509621_1368080610030914_7608287544114937856_o

90794845_1368080660030909_4233701219610132480_o

90218854_1368080703364238_2783646451467550720_o

90725641_1368080743364234_8994747212541984768_o

 


 

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 68 (เดือนมกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563)
    phetchabunNewsVol68n_Page_01

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

COVID19_banner

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031