โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

PDFพิมพ์อีเมล

 

S__29286430

S__29286432 S__29286429

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก โดยมี นางฐิตินันท์ พั้วช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และนางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 493 คน มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 
ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการ วันแรกเป็นการบรรยายและทำกิจกรรม โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่สองเป็นการบรรยายและทำกิจกรรม โดยวิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

S__29286435

S__29286436 S__29286431

ข่าว : จรีรัตน์
ภาพ : สมถวิล

 


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2