โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2553

PDFพิมพ์อีเมล

DSC00210

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโครงการฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประำจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2553  โดยได้จัดให้มีการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2553  จำนวน 11 อำเภอ  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  และหัวหน้าสถานีอนามัยเข้าอบรมฯ จำนวน 1,698 คน  การจัดโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรท่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน 
          2.  เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรีัยนรู้  และประสบการณ์ของ อสม.
          3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          การจัดโครงการฯ ดังกล่าวนอกจากจะอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่ อสม. แล้ว ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดเบาหวานให้แก่แกนนำ อสม. แต่ละอำเภอ จำนวน 259 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อสม. ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย
          1.  เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง  จำนวน 1 เครื่อง
          2. แถบทดลองระดับน้ำตาลในเลือด  จำนวน 25  แผ่น
          3. เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว  จำนวน 25  อัน

 

          อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  และระยอง
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  พัฒนาองค์ความรู้อา่สาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ง 11 อำเภอ  ด้วยการจัดศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (KHO HIN SORN DEVELOPMENT STUDY CENTER)  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดระยอง  จำนวน 4  รุ่น  รวม 1,638 คน โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4  ธันวาคม 2553  
         การศึกษาดูงานในครั้งนี้  อา่สาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์  สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน  และพัฒนากิจการของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


DSC05293

 

::  สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  ภาพกิจกรรม อบจ. ::

 

 

 


 


 


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj