ประชุมสมัยสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยสอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

PDFพิมพ์อีเมล

S__5144601

S__5111853 S__5144598

         วันที่ 27 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น.  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูณณ์  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2560  โดยมีนายวรโชติ สุคนธ์ขจร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ทำหน้าที่ประธาน   โดยที่ประชุมมีการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ อนุมัติยกเลิกการกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิ่งก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 1 รายการ  และอนุมััติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จำนวน 30 รายการ

S__5111849 S__5111852

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

 

 

 

 

 

   

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • การพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ
    netpracharat

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage